ZD HUN

Vissza a főoldalra

Annotálásunk céljai sorában nem szerepel az íróról szóló, évtizedek alatt összegyűlt recenziók és szakkritikák anyagának összeválogatása. Noha többek között Fried István, Lukácsy Sándor, Hopp Lajos, Balogh György, Szilasi László tanulmányait tisztelettel ajánljuk az érdeklődőnek, szakbibliográfia elkészítésére nem vállalkozhatunk. Erőnk a klasszikus annotáció megvalósításáig ér el, a száraz szakkönyvészeti adatok mellé odaillesztjük: miről szólnak ezek az írások, miként születtek, miképpen értékelték őket. Csupán a szerző nyomtatott műveiről szólunk - mozifilmjeiről, színpadi alkotásairól, operáiról egy angol oldalon, a www.zoltandemmeworks.net/page3d.html címűn szerepel információ. Nem bocsátkozhatunk biográfiai kutatásba sem: a szerző életútjának adatsorából csupán a munkásságát megalapozó stúdiumaira és a magyar szellemi életnek a művei megszületésében szerepet játszó műhelyeire utalunk, munkánk végén.          

 

 

 

 

 

Gyűjteményes kötetei:

    

ARPEGGIO (esszék és tanulmányok). Annotációként  a Europeanculture Press, New York, könyvismertetőjét közöljük: Messziről indult el a szerző a könyveinek hatalmas ho­rizontokat befogó terüle­tei felé. Magyarországi, vidéki szegény­ségből, poros, szolnoki mellékutcákról, ahol apja kistisztviselőként, édesanyja pe­dig tanítónőként élt. Kötődéseket hozott in­nen magával, az esély nélkül maradó emberek, elnyomottak és nincstelenek világához (Elment egy nemzedék, Töredékes novellák) a tiszai táj történeti és néprajzi arculatához (Verseghy könyvtára, Régi gyógyborok, gyógypálinkák, Régi falusi cukrászok édességei, Ódon temetővilág) az alföldi iskolavárosok és egyetemi szigetek klasszi­kus képzésre, kemény stúdiumokra, fe­gyelmezett munkára épülő szellemé­hez (Debreceni műhelymunkák, Klasszikusok öröksége). Ám a sokszínű, az élnivaló életre szom­jas egyénisége nem engedte az alföldi műhelyekben maradni.Már doktorátus­sal kezében dolgozott távíratkihordóként, kazánkezelőként, éjjeli ügyeletes nevelőként. Barátaival autó­stoppos és motoros utazásokon végig­kóborolta az európai országokat, majd Amerika és Mexikó útjait (Autóstoppal Amerikában). Ösztöndíjasként tanult szov­jet városokban oroszul, majd portásfül­kében, szolgálatban szerezte meg gazdag nyelvismeretét. (Versfordítások a modern amerikai, európai és japán irodalomból). Szerzett futballedzői képesítést, film- és tévérendezői diplomát Szinetár, Vitray, Szabó István, Makk Károly, tanítványaként a budapesti főiskolán, az iskolázáshoz szükséges pénzt ekkoriban ismerősök­től összeszedett ruhák vidéki ócskapiacokon való árusításával teremtve elő... Ezzel az Odüsszeiával a háttérben formáló­dott ki két legutolsó kötete, az Arpeggio (esszék és tanulmányok) és a Mikrokozmosz (szépirodalmi művek) amelyek egyben az utóbbi évtized magyarországi irodalmának is igen izgalmas eredményei. A humánkultúra területei­nek teljes skáláján mozogva, lenyűgöző fi­lozófiai alaposság, imponálóan gazdag mű­veltség, igényes írásművészet övezetében szólalnak meg itt egymás után a szerző év­tizedeken át érlelődött, egészen egyéni ízű válaszai a világ és az emberi élet alapproblémáira...  Tartalom: GASZTRONÓMIA (Régi gyógyborok, gyógypálinkák; Régi falusi cukrászok édességei)  KÉZMŰVESSÉG (Őrségi ligetek kerámiái; Ódon fabábuk, fababák a békési temetőben) MAGATARTÁSTÖRTÉNET (A klasszicista attitűdről; Szindbád holdudvarában) ÉLETFILOZÓFIA (Piet Mondrian képeiről és életszemléletéről; Szemben az abszurditással) IRODALOMTŐRTÉNET (Érzelem és tudás Madách Tragédiájában; Hagyományrétegek Juhász Ferenc Tékozló országában) FILOLÓGIA (Az Ómagyar Mária-siralom és a Halotti beszéd modern adaptációi; A Rikóti Mátyás életrajzi hátteréről) VERSTAN (Verseghy és a jambusi kettős ritmus; Jambusi és trocheusi bimetrizálás Petőfi zsengéiben) ZENE (Későreneszánsz paloták zenei etikettje; Későrokokó kastélyok hangszerunikumai) ISBN 963-500-255-6. Bp. 1984. UCLA kategória: Discovering something (Felfedezése valaminek): Régi gyógyborok, gyógypálinkák, Ódon fababák a békési temetőben,Hagyományrétegek Juhász Ferenc Tékozló országában,A Rikóti Mátyás életrajzi hátteréről,Későreneszánsz paloták zenei etikettje.Unravelling something (Megfejtése valaminek): Szindbád holdudvarában, Mondrianról és világlátásáról, Verseghy és a jambusi kettős ritmus. Relevant innovation (Irányadó újítás): Szemben az abszurditással.

 

MIKROKOZMOSZ (szépirodalmi művek). A könyvet a terjedelem miatt öt részben publikáljuk: (1) (2) (3) (4) (5). Annotáció: A szerző Mikrokozmosza elsősorban a nyugat-európai, amerikai és japán irodalomban népszerű, ún. minimal art irányzat övezetébe sorolható. Címének megfelelően miniatűr versesköteteket, miniatűr elbeszélés-, regény-,dráma-, fordítás-, dokumentum-, parabola- és memoárköteteket talál benne az olvasó. Az eredeti műfajok szabályait és jellemzőit a szerző a tömörre és rövidre szabott keretek között is igyekszik megőrizni, ám a műfaji alapokat megpróbálja színesíteni gazdagítani is, pl. rokonművészeti és nemművészeti övezetek bevonásával. A könyv problémavilága széles, a nemzeti és társadalmi lét s az egyetemes emberi sors hangsúlyos kérdései kapnak benne helyet. Érdekessége, hogy létünk távlatai felé is kitekint, az emberi lény továbbfejlődésére, biológia átalakulásának esélyeire vonatkozó eszmeköröket is újragondolni igyekszik, műalkotásokká sűrítve, szűrve őket...(A Könyvvilág ismertetője). Tartalom: VERSESKÖTETEK (Kamaratárlaton; Kőnyomatok között)  NOVELLÁSKÖTETEK (Hulladéknovellák; Töredékes novellák) REGÉNYKÖTETEK (Tavaszi kirándulások; Bakonyi éjszakák) DRÁMAKÖTETEK (Kelet-európai tévédrámák; Nyugat-európai tévédrámák) FORDÍTÁSKÖTETEK (Német, francia, angol, amerikai versplasztikák; Német, francia, angol, amerikai, japán versgrafikák) DOKUMENTUMKÖTETEK (Környezetvédő filmsorozat; Történelmi filmsorozat) PARABOLAKÖTETEK (Carlsbad; Ópium; Rulett; Morfium) EMLÉKKÖTETEK (Szétmosódó szigetvilág;  Málló panoptikumok) Megjegyzés: Textológiai kommentárokra  lehet szükség az Emlékkötetek esetében a pontos szövegkövetés érdekében (erre vonatkozóan egy, a szerzőről írt egyetemi szakdolgozat szövegét ajánljuk az érdeklődő olvasónak). ISBN 96350-2564. Bp.1984. ...A Mikrokozmoszról, továbbá a fenti kötetről érdemes megemlíteni: a szerző még emigrációja előtt, magánkiadásban jelentette meg őket. Nem kívánta ugyanis az országot elhagyni az itt megkapott  stúdiumainak, itteni professzorai munkájának joggal elvárható megbecsülése nélkül - inkább pár év alatt mindazokat a részlegesen megírt műveit véglegesítette, s mindazokat a szétszóródva publikált munkáit összeszedte majd gyűjteményesen megjelentette, amelyek a szülőhazában szerzett ismeretek nélkül nem születtek volna meg. (Team of zoltandemmeworks.net). UCLA kategória: Unravelling something (Megfejtése valaminek): Német, francia, angol, amerikai versplasztikák,  Német, francia, amerikai, japán versgrafikák. Relevant innovation (Irányadó újítás) : Kamaratárlaton, Kőnyomatok között ; Ópium,  Rulett.

 

MAKROKOZMOSZ (természettudomány és filozófia). Jelenleg nem érhető el. 

 

DECRESCENDO (film és színház). Annotáció: OPERALIBRETTÓK, BALETTLIBRETTÓK, FILMDRÁMÁK, FILMEPOSZOK, TRAGÉDIÁK, FEKETE KOMÉDIÁK szerepelnek a válogatásban. A szerző eredetileg angol nyelven írta őket. A librettókból, filmnovellákból készült amerikai mozifilmekről, szinpadi alkotásokról az Internet révén szerezhet aprólékosabb ismereteket az érdeklődő. (Team of zoltandemmeworks.net). Tartalom:  Barabbás (Balett 2 felvonásban. Zenéje: Internet, Barabbas of Bible, Music and libretto by Zoltan Demme) Caravaggina (Balett 2 felvonásban. Zenéje: Internet, Caravaggina, Music and libretto by Zoltan Demme) Torquemada (Opera 3 felvonásban. Zenéje: Internet, Torquemada, Music and libretto by Zoltan Demme.) Malaqi Buddha (Opera 3 felvonásban. Zenéje: Internet, Malaqi Buddha, Music and libretto by Zoltan Demme). Transzcendensfilm (Filmnovella Csajkovszkij Diótörője nyomán. A kidolgozott film DVD kiadását ld: Internet, Nutcracker, Written and directed by Zoltan Demme) Transzcendencia tévécsatorna (Filmnovella Beethoven, Adolph Adam motívumai nyomán. A kidolgozott film DVD kiadását ld: Internet, The Beyond, Written and directed by Zoltan Demme) Új világ (Filmnovella. A kidolgozott film DVD kiadását ld: Internet, Cryptograms, Written and directed by Zoltan Demme) Az ígéret földje (Filmnovella.  A kidolgozott film DVD kiadását ld: Internet,  Promised Land,  Written and directed by Zoltan Demme)  Egó  (2 részes monodráma) Juan!...Juaaaan!...
(2 részes dráma) sfgahjkkklg qtkjfdjj (2 részes fekete komédia) Türannia (Egyrészes fekete komédia) Bp. 2009. ISBN: 9789638860903 UCLA kategória: Discovering something (Felfedezése valaminek): Barabbás, The Beyond, Juan!...Juaaaan!...  Relevant innovation (Irányadó újítás):  Caravaggina, Torquemada, Új világ, Türannia.

 

 

  

 

Tanulmánykötetei a felvilágosodásról:

 

VERSEGHY KÖNYVTÁRA  (Akadémiai Kiadó, 1985, Budapest ; Pécsi Szikra : Akad. Nyomda.). - 103 p. ; 20 cm. 113.p.  ISBN 963-05-3825-3 fűzött). Annotáció: Nyelvújítás-felvilágosodás kiválóságainak házikönyvtárai ismeretlenek. Verseghyét azonban, még egyetemistaként, megtalálta a szerző. Verseghyről ma már tudjuk miféle könyvei voltak otthon, kortársai könyvespolcaira pedig (Kazinczytól Kölcseyig) következtethetünk a jegyzékből, s annak itt olvasható elemzéséből... Megemlítenénk, hogy Deme Zoltán kötődése Verseghy tevékenységéhez főleg morális indíttatású, az azonos szülőföldnek, az elbocsátó szülővárosnak adózik a neves polihisztor életművének átfogó újrakutatásával és újraelemzésével, amint az alább szereplő monográfiából is kitűnik. Team of zoltandemmeworks.net

  

VERSEGHY KISMONOGRÁFIA  (Greenwood Lake, NY. United States. Kiadja: Europeanculture Press, 1994. 83 p. 15 cm) Annotáció: A Marseillaise legelső forditójáról, a felvilágosodás korának polihisztor szerzőjéről ez az első, updated monográfia. ...Feltűnő,  hogy Deme Zoltán Verseghyvel kapcsolatos könyvei és tanulmányai teljes körívet alkotnak. Kisebb területekbe beleszondázó közleményeit, a Verseghy és a jambusi kettős ritmus, A Rikóti Mátyás életrajzi hátteréről címűeket hamarosan követi Verseghy házi könyvtárának feltárása és feldolgozása, később (kritikai kiadást közelítő kidolgozással) a Verseghy Ferenc Kiadatlan Írásai három terjedelmes kötete, továbbá a Verseghyvel kapcsolatos teljes körű bibliográfia (a kiadatlan kézíratok legutolsó kötetének kézíratát Fried Istvánra, a többszáz lapos bibliográfia befejezését Rékasy Ildikóra  hagyja az Egyesült Államokba történő kivándorlásakor). De kinn, az Amerikába történő beilleszkedés közben is kidolgozza Verseghy Ferenc kismonográfiáját, és hárfázó, dalolgató, hazafiaskodó költőből (immár a valóságnak megfelelően) mozgósító erejű polihisztorrá minősíti át szülővárosa szülöttét.Végül Verseghy legolvasmányosabb írásait népszerűsítő zsebkönyve zárja az ívet.Team of zoltandemmeworks.net

 

 

 

 

 

Esszékötetei az európai és magyar civilizációról:

 

DEBRECENI MŰHELYMUNKÁK (Debrecen 1985. Bibliofil kiadás. Bevezetés, lektorálás, utószó: Julow Viktor, Tóth Béla). Annotáció: Debreceni alapozású a szerző sokágú munkássága. A debreceni tanintézetek falai közé kerülő diákokat Csokonai, Kölcsey, Fazekas Mihály, Pálóczi Horváth Ádám, Szentjóbi Szabó László diákéletmódjának példái várják. A Kossuth Lajos Tudományegyetem díszudvarán aranyozott névtáblák emlékeznek a nemzet mindazon jeleseire, akik a városban nevelkedtek: s az ide érkezők ambícióját erősítendő, néhány üresen, szövegezetlenül áll. Megfelelni a klasszikus debreceni diák fogalmának: több debreceni egyetemistában egykoron is és ma is ott munkál ez az igény... Jellegzetesen debreceni egyetemista volt azoknak a munkáknak a szerzője is, amelyek ebben a gyűjteményben szerepelnek. Idézünk Julow Viktor bevezetőjéből: Morális kérdésként fogta föl Deme Zoltán a debreceni hagyományokat. A külsőségekhez is ragaszkodott, fekete öltönyben, fehér, kihajtott ingben járt az egyetemre, éveken át, szinte minden idejét ott töltve reggeltől estig. Kötelességének tartotta, hogy diák legyen minden megnyilvánulásában: hangsúlyt helyezett a klasszikusok tanulására, tanárai keze alá gyűjtött adatokat, az ezoterikusabb stúdiumokat magyarázta a nehezebben eligazodók részére. Diákelődök teljesítményéhez kötődve kötelességének tartotta, hogy kitanulja a tudományos kutatást is, kutatóterületül a filológiát választva: mert meggyőződése szerint az egyetemista ismeretei elsősorban ebben a száraz, alapozó stúdiumban elegendőek csupán el nem évülő eredmények eléréséhez. Irodalomtörténeti és kultúrtörténeti dolgozatai témáját kizárólag a kötelezően kapott szemináriumi munkafeladatok sorából merítette, a merészebb és szárnyalóbb írásművekről való ábrándozást egészen visszafogva: mert e részben is az egyetemi munkának alárendelt, iskolapadjához ragaszkodó ember akart maradni. Írásait tanáraival tüzetesen kontrolláltatta, tanácsaik alapján újra és újra átdolgozta,  mindaddig nem nyugodva, amíg önálló eredményeket rejtő, publikációra érett munkával nem jelentkezett. A tudományos folyóiratoknak azonban csak akkor adta át ezeket, amikor az adott problémakör első számú magyarországi szakértői már áttanulmányozták, átjavíttatták és nyomtatásra javasolták az írást. Ennél feljebb kontrol már nincsen magyar vonatkozású problémakör esetében, s az írásművet ekkor már valóban az országos nyilvánosság elé engedte... A kötetben található dolgozatok, a hajdani debreceni diáknak az egykori alma materben született munkái, ma már a magyarországi szakfilológia élvonalbeli eredményeinek számítanak, részben ezért is jelentette meg egykori növendékének az egyetem padjaiban írott munkáit az alföldi város. Team of zoltandemmeworks.net.

 

KLASSZIKUSOK ÖRÖKSÉGE (Greenwood Lake, NY. United States. 1988. 215 p; 21 cm.) Annotáció: A szerző, Debrecenben, Barta János legutolsó szemináriumának növendéke, a nevezetes, ottani irodalomtörténeti iskola utolsó neveltjeinek egyike. Budapesten a Nyugat harmadik nemzedékéhez, lllés Endréhez, továbbá Rónay György folyó­iratához, a Vigíliához kötődik elsősorban. Ebben a könyvében a klasszikus magyar nagyesszé hagyományának folytatására, Halász Gábor, Szerb Antal, Babits Mihály esszéista örökségének őrzésére vállalkozik, amely a nyugatos nagyesszé szokatlanul aprólékos ismeretanyagot és mellé erős írásművészeti igényességet elváró jellege miatt mindmáig igen nehéz próbálkozás. Esszécímeiben, témaválasztásaiban, témái kidolgozásában ugyanakkor már a mediterrán, az angolszász, az amerikai civilizáció értékei is megjelennek.  Oldalunkon a kötet egyik esszéjét publikáljuk. Team of zoltandemmeworks.net.

 

ÖT KARÁCSONYI ESSZÉ (Greenwood Lake, NY. United States. 1995.67 p.; 20 cm.) Annotáció: A Nyugat középső és harmadik nemzedékének képviselőihez kötődik a szerző szépírói és szépirodalmi munkássága is. Lírai kisesszéket tartalmaz a finom tipográfiájú, képekkel dúsan díszített kötet, Deme Zoltánnak az idegen civilizációk világában való otthonosságát is jelezve: ezeknek az írásoknak egy része egyébként már emigrációja idején született. Idegen kultúrák, távoli társadalmak tudományterületeinek hazai közegbe történő helyezésével találkozunk a könyvben,  többek között  törekvést találunk benne a ’history of everydays things’ magyar nyelven való meghonosítására.  OSZK Osztályozás:  894.511 - 4.  UCLA Index:  English Science Popularization.  Angol tudományszakok meghonosítása.

 

KÖNYVDRÁMÁK (Esszék színpadi műnemek nyelvén elmondva). Két részben publikáljuk (a) (b). Greenwood Lake, New York 1988. 127 p. ; 20 cm. Annotáció: Eltűnőben lévő hagyomány - a könyvdráma, a bemutatásra nem szánt színpadi mű - értékeinek megújitására vállalkozik a szerző az itt olvasható műveiben. Szinpadtól függetlenített  drámákkal és dialógusokkal Platón, Arisztotelész korától Torquato Tasso, Fontenelle, Fénelon tevekenységén át a legmodernebb korig töbször is találkozunk, többségükben filozófiai és erkölcsi problémavilágú alkotások ezek. Deme Zoltán is filozófiai világképének évtizedek alatt csiszolódott részleteit szemlélteti ebben a műfajban, ám merészebben mint nagy nevű elődei, a szenzualitás elemeit is alkalmazva. Zeneiséggel és hangulatról hangulatra haladással a nyelvezetben, ízek, illatok, színek sűrű érzeteinek előidézésével a szövegezésben, a gondolkodás mellett az érzékelés szerveit is erősen megmozgatva. OSZK Osztályozás szerint: 3 894511-23 (73)  UCLA Index: Renewal of the Classic Closet-play Tradition. A hagyományos könyvdráma megújítása.

 

ÚJDONSÁG:Elérhető az Interneten Deme Zoltán legújabb kötete,történelmünk kiválóságairól, Rákócziról, Kossuthról, Deákról, másokról írt portéinak sora. Ide kattintva tekinthet bele.

 

 

 

 

 

 

 

 

Könyvei  a Világproblémák c. sorozatban:

  

PROGRAMME 1 (Pompton Lakes,NJ. Globe Publish House,1998. Angol nyelvű.) Annotáció: Ha könyvet írunk egy problémáról, akkor azt a problémát a napi életben cselekvéssel is próbáljuk meg orvosolni – az íróra ez a célkitűzés is jellemző. Emiatt a Küzdelem az emberi élet abszurditása ellen c.filozófiai könyve angol nyelvű, amerikai megjelenése után a mindennapi életben jelentkező abszurd jelenségek gyakorlati orvoslásával is megpróbálkozott. Kizárólag dokumentumokat tartalmaz az erről szóló mű, az általa alapított és irányított mozgalmak és nemzetközi szervezetek (pl. Movement for Safety  Markets and Secondary Markets, Humanization of Jurisdiction ZD World Society, ZD Institutions against False Propaganda and Mass Manipulation, Contemporary Mastermind against Famine, stb.) mindennapos munkájának írásos emlékeit. Ezeknek a nemzetközi szervezeteknek a működésében, szűkebb vagy szélesebb sávon, Friedrich Dürrenmatt, Willy Brandt, Edward Teller, Audrey Hepburn, Norman Mailer, Yehudi Menuhin, Václav Havel, Bohumir Hrabal, Michelangelo Antonioni és mások is részt vállaltak... Magyar kiadása nincs. Gyűjtőmunkánk során előkerült azonban egy információs célú magyar összefoglaló a műről, azt publikáljuk. OSZK Osztályozás: AN 000000831582 Library of Congress:  2003278750. UCLA Index: Elaboration of the Write and Act Project. Írásmű továbbvitele praktikus cselekvéssel.

 

PROGRAMME 2 (Pompton Lakes, NJ. USA. Globe Publish House, 1998. Angol nyelvű.) Annotációként a kötet mottója, magyarra átültetve: Szomorú tény, hogy korunk világára az irodalmi és szépművészeti alkotásoknak nincs már jelentős befolyásuk. Ésszerűnek látszik hát, hogy hagyományos kifejezési módjaink MELLETT egy újabb utat is kipróbáljunk, s közlendőinket, tervezett munkáink érzelmi, értelmi, hangulati tartalmait időnként gyakorlati tetteken keresztül fejezzük ki. Olyan intézmények, alapítványok, szolgáltató csoportok működtetésével például, amelyek elképzelt művünk elgondolásait összetetten, árnyaltan, sokszínűen, fölgazdagítva hozzák a felszínre, s mindennnapi tevékenységük folyamata révén érlelni és kristályosítani is képesek… Magyar kiadása nincs. Library of Congress Control Number: 2003278750, United States of America. UCLA Index: Renewal of the Write and Act Project. Írásművek újabb átvitele a cselekvésbe.

 

PROMOTION 1 (Pompton Lakes,NJ. Globe P. House,2010. Dokumentumok az élő és élettelen világ milyenségével és működéseivel való szembefordulásról és intézményi hátteréről. Angol nyelvű.) Annotációként a kötet mottójából idézünk, magyarra átültetve:  (1) Nehéz beletörődni, hogy az evolúció működése azt csináljon az emberrel, az állattal, a növénnyel, amit akar. Nehéz beletörődni, hogy az evolúció a vétlen élőlényeket egymás után pusztíthassa el vagy éppen szörnyeteg módon megzabáltassa őket egymással. Az egész élővilág el van rontva. Nekünk, embereknek kellene végre meghatároznunk milyen legyen, miből álljon, miféle életműködésekkel rendelkezzen az élővilág... (2) Elkerülhetetlenül létrejönnek a világűrben az ember által alkotott, zárt övezetek: az űrállomások már ma is ilyenek. És bármi messze is van, eljön az idő, amikor ezek már nem a világegyetem évmilliárdos, embertelen szabályai szerint működnek, inkább egyedül az ember által megadott szabályok alapján: űrtelepek, űrvárosok belsejében egyaránt.Megszabadulunk a természettörvények diktatúrájától, félretoljuk a természettörvényeket és helyettesítjük őket a saját szabályainkkal. A világegyetem meg működjön csak magának odakinn...Magyar kiadása nincs. Library of Congress Control Number: 2010492162, United States of America.UCLA Index: Elaboration of the Project called Changing the Living World. A biológiai világ átalakítása.

 

PROMOTION 2 (Pompton Lakes, New Jersey, United States.  Globe Publish House, 2010. 98 pages. Angol nyelvű.) A fenti kötet folytatása. Magyar kiadása nincs. Kaliforniai források számára a szerzőnek az élő és élettelen világ milyenségével és működéseivel való szembefordulása az eddigi életmű csúcspontját jelenti. Library of Congress Control No.: 2010492163, United States. UCLA Index: Elaboration of the Project called Changing the Non-Living World. Az élettelen világ átalakítása.

 

 

 

 

 

 

Könyvei  az Utazások távoli világrészeken c. sorozatban:

 

CIKÁZÁS A FÖLDGÖMB KÖRÜL  (Greenwood Lake, NY, Europeanculture Press, 1995.) Annotáció: Föld körüli száguldozás, egyik nap egyik, másik nap másik országba érkezés, szokatlan ingerek villámgyors egymásutánja:  egy új életstílus és életérzés születéséről és irodalmi megformálásáról szól a könyv. Idézetképpen: Sal Rewall, Jessica Moriarty és a többiek tudták, hogy kontinenshatárok sincsennek ma már. Tudták,hogy a teljes földet be lehet lakni, hogy fiatalok tízezrei laknak az Egész Glóbuszon immár, országhatárok nélkül, évtizedeken át. Tudták, hogy léteznek közöttük, kik a földgömb körülszáguldásának néhány napos mámoráért robotolnak, utaznak, robotolnak megint. Tudták, hogy továbbléphetsz, hogy a Balti tenger keserű vizét, az izraeli sivatag narancssárga porát, a johannesburgi éjszaka sűrű esőjét ugyanazon a napon is végigpergetheted magadon. Tudták, hogy távoli területekről hirtelen egymásutánban szerezni ismereteket nem ostobaság, hogy vannak olyan összefüggések amelyek csupán ekkor rajzolódnak elő, hogy vannak olyan jelenségek melyeket más módon nem vesz észre a szem. OSZK Osztályozás: 5894.511992 UCLA Index: Renewal of Life Styles and Feelings of the Recent Century.  21.századi életérzések megújítása.

 

AUTÓSTOPPAL AMERIKÁBAN  (Greenwood Lake, 1995.) Annotáció: A földgömb körüli cikázás előzménye. Alighanem a legelsők közt volt a vasfüggönyön túli világból a szerző és  jóbarátja, akik a nyolcvanas években parttól partig autóstoppal végijárták Amerikát. Nem csupán kalandkönyv azonban ez. Inkább Amerika, alulnézetből. OSZK Osztályozás: 56908.73 AN000000831659 UCLA Index: Renewal of the Views of the European Youngsters. Európai fiatalok világnézetének megújulása.

 

 

 

 

 

 

Könyvei  idegen nyelvű kiadásban:

 

 

STRUGGLING AGAINST THE ABSURDITY OF HUMAN EXISTENCE (Magyar fordításban: Küzdelem az emberi élet abszurditása ellen. Összegező, filozófiai kötet, angol nyelven.Kiadja a Europeanculture Press, Greenwood Lake, N.Y. United States : 1988. - 52 p. ; 22cm. ). Magyar kiadását ld.  Arpeggio,  fentebb. Library of Congress Control Number:  90230815, United States of America.  UCLA Index:  Renewal  of Basic Problems of the Philosophy. A filozófiatudomány alapkérdéseinek ujragondolása.

 

LUTTE CONTRE L'ABSURDITÉ DE L'EXISTENCE HUMAINE  (Magyar fordításban: Küzdelem az emberi élet abszurditása ellen. Összegező, filozófiai kötet, francia nyelven.Greenwood Lake, N.Y. Europeanculture Press, 1989.79 p.18 cm. [transl. by Judith Lukovsky] - Bibliogr.: p. 69-72 ). Magyar kiadását ld.  Arpeggio,  fentebb.

 

BOR'BA S ABSURDNOST'U CELOVECESKOGO SUSESTVOVANIA (Magyar fordításban: Küzdelem az emberi élet abszurditása ellen. Összegező, filozófiai kötet, orosz nyelven.  [perevod Zuza Ujsasi]. - Grinvud Lejk, N.Y. : Evropienkalcer Press, 1989. - 71 p. ; 18 cm). Magyar kiadását ld.  Arpeggio,  fentebb.


THREE THEATRE PLAYS (Könyvdrámák, esszészerűen megírt szinpadi művek gyűjteménye. Angol nyelvű [transl.  by Clara Gyorgyey]. - Greenwood Lake, N.Y. United States: European Culture Press, 1989. - 93 p. ; 22 cm) A drámaszövegek magyarul is olvashatóak, ld. Könyvdrámák címmel, fentebb.

 

ZIGZAG RUSHING AROUND THE GLOBE (Egy életstílus születése. Angol nyelvű. Greenwood Lake, N.Y. United States: kiadja az Americanculture Press, 1995. 60 p. ; 18 cm .[transl. by Zoltan Deme] teljes cím: Zigzag rushing around the globe while smelling like lemon). Magyarul ld. Cikázás a földgömb körül címmel, fentebb.

 

AVTOSTOPPOM PO AMERIKE (Amerika alulnézetből. Útikalandok és történetek. Orosz nyelvű. [perevod Zuza Ujsasi]. - Grinvud Lejk, N.Y. : Published by the European Culture Press, 1991. - 160 p. ; 18 cm.) Magyarul is olvasható, Autóstoppal Amerikában címmel, ld. fentebb.

 

PROGRAMME 1 (Dokumentumokat feldolgozó kötet, a szerző egyik társadalmi és politikai programjáról, az általa alapított és irányított nemzetközi szervezetek napi munkájáról. Angol nyelvű. Kiadja: Globe Publish House,Pompton Lakes, NJ. United States. 1998.ISBN 963550070X) Magyar nyelvű összefoglalóját ld. fentebb.

 

PROGRAMME 2 (Könyv a szerző újabb társadalmi és politikai programjairól, nemzetközi szervezeteinek működéséről. Angol nyelvű.  Kiadása: Pompton Lakes, NJ. United States: Globe Publish House, 1998. KSBN 96-00882-2) Magyar nyelven nem érhető el.

 

PROMOTION 1 (Jövőközpontú tevékenységének dokumentumait s kapcsolódó filmnovelláit teszi közzé itt a szerző. Főképpen azokat, amelyek egyik szociális programjának előmozditását  szolgálják. Pompton Lakes, NJ. United States 2010. 99 pages. Angol nyelvű. ISBN 978-963-88609-1-0.) Magyar nyelven nem érhető el. 

 

PROMOTION 2 (Operalibrettóit, balettlibrettóit, a kapcsolódó kották részleteit publikálja itt a szerző. Zeneszerzői terméséből azt csupán, ami egy újabb szociális programjának céljait szolgálja. Pompton Lakes, NJ., Globe Publish House, 2010. 98 pages. Angol nyelvű. ISBN 97896388609-2-7.) Magyar nyelven nem érhető el.


CHORDS OF SCALES (Válogatott tanulmányok, esszék, irodalmi művek. Angol nyelvű. Warwick Township, NY. United States : Universe Publishing, 107 p. ; 21 cm. Magyar nyelven nem érhető el. Annotációként  a Chords of Scales (Skálák akkordjai) c. kötet kiadója, a Universe Publishing ismertetőjéből idézünk magyarra átfordított részleteket: Deme Zoltánnak különböző fórumokon különböző arcait ismerik a szülőhazájában. A Magyar Tudományos Akadémia köreiben ő főképp Verseghy Ferenc kutatója, a felvilágosodás tudósa, több kötetnyi könyvével a korszak kritikai feldolgozóinak egyike. A Corvina, a Művészet, s a többi képzőművészeti kiadó és folyóírat az avantgarde rejtelmeiben jól eligazodó művészettörténészt ismer a személyében. Az Európa Kiadó, a Nagyvilág, s a többi világirodalmi orgánum nehéz amerikai, angol, japán versminiatúrák míves műfordítójaként értékeli, s ekként szerepelteti antológiákban, periodikákban. A Vigília (a kommunista kisérlet korában talán a legszínvonalasabb folyóírat) a magyar nagyesszé ígéretes továbbfejlesztőjét látja benne, s ekként publikálja a műveit. Néhány országos és vidéki múzeumban mint a 'Mindennapi használati tárgyak története' c. angolszász szaktudomány magyarországi meghonosításának elindítójára emlékeznek rá, a debreceni bölcsészkaron mint irodalomtörténeti és verselméleti problémák megszállott elemzőjére, a budapesti filmművészeti főiskolán pedig (ahol hatvan tanár képez hat, alapos rostákkal megválogatott rendezőnövendéket) mint minden gyanús szaktudományos szenvedélytől megszabadult lírai filmesre.  Szépirodalmi tevékenysége is többarcú: az Atelier Párizsban mint posztmodern poétáról ír róla és publikálja verseit,Müchenben konzervatív novellistaként ismerik,New York környékén dekoratív darabok szerzőjeként. Megjegyeznénk, hogy a hétköznapok világában is a sokalakúan élés, a személyiségtipusból személyiségtipusba vándorlás, a másfajta majd megint másfajta életvitel igényes megvalósítása jellemzi a szerzőt. Alighanem azért, mert eléggé elképesztő szigorúsággal rendeli alá magát és mindennapi életét (nem egyszer évekre elnyúlóan) az őt éppen izgató munkafeladatnak, szigorúan irtja magából ilyenkor az adott munkavégzéstől idegen vonásokat, s így rendre mássá és mássá alakul. Mostani kötetünk is szemlélteti ezt, mintha minden egyes mű más és más író munkája volna...... Ez a többszemélyes természetű tevékenység a legösszetettebb tudást kivánó területen, a filozófiában végül is egybeívelt nála. A filozófiatudomány klasszikus területeinek oppozíciós alapozása mintájára (anyag-szellem, megismerhetőség-megismerhetetlenség) az életfilozófiában rendszeralkotó munkát végzett el, s rendszerezését rövidesen szinte valamennyi nagyobb világnyelven megjelentették. Kulcsfogalmai, a humanizált-humanizálatlan (tehát emberi érdekek uralma alá rendelt, illetve emberi érdekek uralma alá nem rendelt vagy nem rendelhető) s a mindezekből kiinduló gondolatrendszerek, s végül etikai, magatartástörténeti, civilizációtörténeti, szociológiai és más vonatkozású alkalmazásuk igen megbízható szempontok egész sorát adja az emberi élet újraértékeléséhez és újraelemzéséhez...... Ha a tartalmaktól függetlenül, a megformálás szempontjából is végigtekintünk az eddigi pályán, alighanem szembeötlővé válik Deme Zoltán egyik meglehetősen eredeti eljárása, a skálázás szabályai szerinti munkálkodás, a skálaszerűen elővezetett írás vagy éppen szociális programszervezés. A forma tekintetében ez az első számú világirodalmi újítása: a skálaszerűen megkomponált műalkotás, e módszerével egyébként jól illeszkedik a mai, gyors világunkat végigtérképezni és aprólékosan visszatükrözni próbáló modern eljárások sorába. (1995)

 

 

 

 

 

Könyvei és kisebb művei szakterületek szerint: 

 

VERSTAN  (Verseghy és a jambusi kettős ritmus; A bimetrizálás Petőfi zsengéiben - őspublikációk Studia Litteraria, Debrecen ItK,Bp. oldalunkon ld. Arpeggio.)

MŰELEMZÉS (Érzelem és tudás Madách Tragédiájában; Hagyományrétegek Juhász Ferenc Tékozló országában - őspublikációk Vigília, oldalunkon ld. Arpeggio.)

LÉLEKRAJZ (A kamasz Petőfi; A kamasz Verseghy - őspublikációk Öt karácsonyi esszé, New York City, NY. United States, 1995, az oldalunkon ld. Mikrokozmosz.)

HERMENEUTIKA (Krudy Gyula Szindbádja; A klasszicista attitűdről - őspublikációk Vigília, Klasszikusok öröksége, Greenwood Lake,NY. oldalunkon ld. Arpeggio.)

IRODALMI PORTRÉ (József Attila; Babits Mihály – őspublikációk Klasszikusok öröksége, Greenwood Lake,New York.United States 1989,oldalunkon ld. Arpeggio.)

IRODALOMTÖRTÉNET (Verseghy könyvtára;Verseghy kismonográfia – őspublikációk:Akadémiai kiadó 1985,Europeanculture Press 1995,oldalunkon ld fentebb.)

MŰVÉSZETTÖRTÉNET  (Mondrian; Modern testfotózás – őspublikációk Művészet, Nyugalom és egyensúly címmel, oldalunkon ld. Arpeggio, a másik mű kézírat.)

ZENETÖRTÉNET (Reneszánsz paloták zenei etikettje; Rokokó kastélyok hangszerunikumai - őspublikációk Öt karácsonyi esszé 1995 , oldalunkon ld.  Arpeggio.)

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET (Régi gyógyborok, gyógypálinkák; Falusi cukrászok édességei -  őspublikációk Öt karácsonyi esszé, New York, oldalunkon ld. Arpeggio.)

SZOCIOLÓGIA (Ódon temetővilág, Őrségi kerámiakultúra - őspublikációk Öt karácsonyi esszé, New York City,NY. United States,1995, oldalunkon ld.  Arpeggio.)

FUTUROLÓGIA (Vadonat új világ; Az ígéret földje; Türannia – őspublikációk Promotion One, Promotion Two, Pompton Lakes , 2009, oldalunkon ld  Decrescendo.)

KOZMOLÓGIA (A Világmindenség lényegének keresése  -  őspublikációk  Transzcendensfilm,  Transzcendens tévé címekkel,  oldalunkon lásd  Decrescendo.)

TERMÉSZETTUDOMÁNY (A szerző természettudományi és filozófia tanulmányait, esszéit tartalmazó, Makrokozmosz c. kötet szövege jelenleg nem érhető el.)

FILOZÓFIA (Küzdelem az emberi élet abszurditása ellen irodalmi munkával majd gyakorlati munkával – őspublikációk Programme One,oldalunkon ld Arpeggio)

POLITIKA (Programme One, Programme Two, Pompton Lakes, NJ. USA. – oldalunkon az első mű rövid, magyar nyelvű összefoglalóját publikáljuk,  ld. fentebb)

ÚTIRAJZOK (Cikázás a földgömb körül; Autóstoppal Amerikában – őspublikációk  Zigzaging around the Globe,  Chords of Scales, magyar nyelven ld.  fentebb)

MŰFORDÍTÁSOK (Versplasztikák a mai világlírában, Versgrafikák a mai világlírában – őspublikációk Nagyvilág, Szinkép-antológia, oldalunkon lásd Mikrokozmosz.)

KÖLTEMÉNYEK (Kamaratárlaton; Kőnyomatok között – őspublikációk Vigília, párizsi Magyar Műhely, önálló kötetek formájában Mikrokozmosz 1984, lásd fentebb.)

SZÍNMŰVEK (Ópium; Rulett – őspublikációk Three Dramas, Greenwood Lake, NY. United States, 1989, Négy dráma, New York, 1989, oldalunkon ld. Mikrokozmosz.)

KOMÉDIÁK (sfgahjkkklg qtkjfdjj; Türannia –  őspublikációk  Promotion One, Globe Publish House, Pompton Lakes, NJ. USA 2009, oldalunkon lásd  Decrescendo.)

TRAGIKOMÉDIÁK (Ego; Juan!...Juaaan!... - őspublikációk  Promotion One, Globe Publish House, Pompton Lakes, NJ. United States 2009 oldalunkon  Decrescendo.)


RÖVIDFILMEK (Diótörő; Giselle - Csajkovszkij és Adam balettjéből táncmozgás nélküli modern, szöveges adaptáció, őspublikációk Decrescendo lásd fentebb.)

JÁTÉKFILMEK (Az ígéret földje;  Titkosírások – őspublikációk  Promotion One,  Globe Publish House,  Pompton Lakes,  NJ.  2009,  oldalunkon lásd Decrescendo.)

 

OPERAMŰVEK (Torquemada; Malaqi Buddha -   őspublikációk  Promotion Two,  Globe Publish House,  Pompton Lakes,  NJ.  2009,  oldalunkon lásd Decrescendo.)

TÁNCDRÁMÁK (Barabbas; Caravaggina -   őspublikációk  Promotion  Two,  Globe Publish House,  Pompton Lakes, NJ.  USA. 2009,  oldalunkon lásd Decrescendo.)

MESEBALETTEK (A rút kiskacsa; Hüvelyk Matyi és Hüvelyk Panni - őspublikációk Promotion Two, Globe Publish House, Pompton Lakes, NJ. United States 2009.)

 

 

 Könyvei keletkezését megalapozó stúdiumai:

 

HUNGAROLÓGIAI MŰHELYMUNKA Atlantic Research and Publication, Highland Lakes NJ. Hungarian Alumni Association, New Brunswick NJ. Király Béla, Nagy Károly. Itteni tanulmányaihoz tartozik, hogy műhelymunkája zárásául, munkássága során máig egyetlen alkalommal, élőszöveges előadás sorozatot is elvállalt, négy amerikai város magyarjai meghívására. Annotációként a tevékenységét bemutató bevezetők egyikéből idézünk: Történelmünkben vannak egyfelől ragyogó szakemberek, akik egy adott szakmára való, sokszor élethossziglani rákoncentrálással érték el maradandó eredményeiket, másfelől vannak polihisztorok is, akik számos szakma egyidejű művelése és a szakmák egymásra való ráhatása segítségével alkottak maradandó értékeket. Deme Zoltán nyilvánvalóan az utóbbi csoportba sorolható - ezúttal azonban régi jó amerikai szokás szerint nem arról szólnék mi is ő és milyen ő, inkább arról: mi nem és milyen nem. Ott kezdjük, hogy nem emigráns szerző, nem igazi amerikai magyar (nem szereti igazán az amerikai életet, januártól májusig szokott idejönni azon alkotóprogramjai miatt, amelyeket nálunk jobban van mód megvalósítani). Nem a kádári korból kinőtt köpönyegváltó tipus (a KISZ-ből 1970-ben lépett ki, filmnovelláit, költeményeit külföldön közölte, továbbá a Vigiliában amelynek esszéistája volt, ám a politikai vonaltól való eltérését a rendszerváltozáskor nem értékesítette, nem csapott rá semmiféle pozícióra, élt mint azelőtt). De a kádári kor karriercsinálói sorába se való (megyei könyvtárigazgatói, később kutatóintézeti főigazgatói ajánlatait elhárította, a televízióban felmondta a rendezői állását és eljött inkább az új világba, véleményelhallgatás és szégyenérzés nélkül ellátható munkákat végezni). A kádári kor tetszetős életműveket összeügyeskedői sorába se illik (sosem kilincselt könyvkiadóknál, filmjeire sem az otthoni pártállami apanázsból, inkább a manhattani építkezéseken végzett sok éves munkájából szedte össze a pénzt és stábját is maga nevelte). A kádári társadalom korrupcióból és protekcióból szőtt sikereire se emlékeztet a pályája (a filmművészeti főiskolán az osztályban ő az egyetlen nem művészcsaládból és írócsaládból való, s az egyetlen vidéki, s mellé a művészeti sznobériának sincs nyoma az útján: néprajzos szemlélete nyomán a századok során csiszolódó érték vonza, nemzetközi orientációja révén pedig az össznemzetközi percepciójú eredmény). A kádári korszak kulturális felületessége is távoli tőle (a középiskolában latint tanuló, a klasszikusokat és történelmi dokumentumokat latinul tanulmányozó kevesek közé tartozik, a műveiből észlelhető olvasottsága pedig még múlt századi mértékkel mérve is eléggé meglepő). A kádári kornak a tudósság látszatába burkolt tudálékossága is idegen a pályájától (természettudományi és filozófiai tételeinek kidolgozására készülve ötvenévesen is az iskolapadba ül és nappali szakos egyetemistaként végez mikrobiológiától csillagászatig ívelő stúdiumokat) ugyanakkor semmiféle művészeti jelenséget nem elemez az átlagember számára érthetővé és ellenőrizhetővé tétel nélkül. A kádári korszakban dívó tudós handabandázáshoz való viszonyáról pedig annyit: láttam több kézíratkötegét, fölhevült küzdelem tűnik ki belőlük a lehető leghitelesebb kifejezésért, 20 végleges szövegű sorát mintegy 120 áthúzott szövegű sor előzi meg. A későbbi korok divatosságra és celebritásra sokat adó világához való viszonyáról pedig azt érdemes elmondani: az aktualitásnak  áldozó  recenzió-írási  megbizásokat  negyven  éve rendre visszaadja,  s  eddigi élete során az összes interjúfelkérést visszautasitotta. Alkalmam volt megismerni a jelmondatát:  a munka mondjon el mindent ami szükséges,  ne a munkát végző személy.  Nagy Károly, az Anyanyelvi Konferencia társelnöke.


LEVÉLTÁRI ÉS LATIN FILOLÓGIAI MŰHELYMUNKA
Országos Levéltár,Bp. Magyar Tudományos Akadémia,Bp. Balatoni Múzeum, Keszthely: Csatkai Endre, Tarrnai Andor


ESSZÉÍRÓI ÉS SZÉPÍRÓI MŰHELYMUNKA Vigilia Szerkesztősége,  Bp.  Nemzeti Színház dramaturgiája,  Bp.  Magyar Írók Szövetsége,  Bp :
Rónay György, Páskándi Géza


DRAMATURGIAI ÉS SZÖVEGÍRÓI MŰHELYMUNKA -  Színház- és Filmművészeti Főiskola,   Képzés film- és tévérendezői tanterv keretében:  Ungvári Tamás, Szántó Erika

 

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ISMERETEK - Színház- és Filmművészeti Főiskola,Budapest. Képzés film- és tévérendezői tanterv keretében:Szőllősy Andrásné, Petényi Katalin

 

IRODALOMTÖRTÉNETI ISMERETEK -  Kossuth  Lajos  Tudományegyetem  Bölcsészkarának Irodalomtörténeti  Intézete, Debreceni irodalomtörténeti iskola : Bán Imre

 

IRODALOMELMÉLETI ISMERETEK - Kossuth  Lajos  Tudományegyetem Bölcsészkarámak Irodalomelméleti Intézete,Debreceni irodalomesztétikai iskola: Barta János


NÉPRAJZTUDOMÁNYI ISMERETEK
-  Kossuth Lajos Tudományegyetem  Néprajzi Tanszéke, Debreceni Déri Múzeum, Szolnoki Damjanich János Múzeum: Gunda Béla


BIOLÓGIAI ÉS BIOMÉRNÖKI ISMERETEK - Veszprémi Pannon Egyetem  Biomérnöki,Membrántechnológiai,Energetikai Kutatóintézete Tanszéke:
Oláh Béla, Szabó István


KÉMIAI ÉS KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA - Veszprémi Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tanszéke, Szervetlen és Szerves Kémiai Tanszéke:
Rédey Ákos, Horváth Attila


FIZIKAI, MECHANIKAI ÉS GÉPÉSZETI ISMERETEK  -  Veszprémi Pannon Egyetem Gépészmérnöki és Általános Anyagmérnöki Tanszéke :
Tóth József. Szalczinger János

 

MATEMATIKA ÉS MŰSZAKI INFORMATIKA -  Veszprémi  Pannon  Egyetem   Matematikai,   Alkalmazott  Matematikai,  Informatikai  Tanszéke:  Gróf József,  Tarján Klára

 

 

 

 

 

 

 Könyvei keletkezésében kisebb szerepű stúdiumai:

 

FILMRENDEZÉS ÉS TÉVÉRENDEZÉS - Színház- és Filmművészeti Főiskola,Bp. Négy éves képzés film- és tévérendezői tanterv keretében: Szinetár Miklós, Szabó István


FILMOPERATŐRI ÉS TÉVÉOPERATŐRI ISMERETEK  - Színház- és Filmművészeti Főiskola, Bp.  Két éves képzés film- és tévérendezői tanterv keretében : Illés György


FILMRIPORT ÉS DOKUMENTÁRIS FILMEZÉS - Színház- és Filmművészeti Főiskola, Budapest. Két éves képzés film- és tévérendezői tanterv keretében: Vitray Tamás


OPERARENDEZÉS ÉS ZENÉS SZÍNHÁZI RENDEZÉS  -  Színház- és Filmművészeti Főiskola,  Bp.  Két éves elméleti és gyakorlati képzés : 
Nádasdy Kálmán, Horváth Ádám


ZENETÖRTÉNETI ÉS ZENEELMÉLETI ISMERETEK  -  Színház- és Filmművészeti Főiskola,  Liszt Ferenc  Zeneművészeti Főiskola,  Budapest:  Petrovics Emil, Sugár Miklós

 

 

 

 

 

 

 

Könyveiből kimaradt kisebb írásművei:

 

 

TÜKÖRKÁNONOK, RÁKKÁNONOK, RÁKMENÜETTEK Úgy tudjuk, a humánkultúra különböző területeiről következetesen két-két tanulmányt tartalmazó Arpeggio c.kötetbe (Bp.1984) a szerzőnek ez a zenei vonatkozású esszéje már nem volt illeszthető. Az esszé szövegét érdeklődés esetén innen ismerheti meg az olvasó. 

  

BAROKK ZENE FUVOLÁZÓ, HARSONÁZÓ, HÁRFÁZÓ ÓRÁKRA Úgy tudjuk, a különféle kultúrterületekről következetesen két-két tanulmányt tartalmazó Arpeggio c.kötetbe (Bp.1984) a szerzőnek ez az újabb zenei vonatkozású esszéje szintén nem volt illeszthető.Szövegét érdeklődés esetén innen ismerheti meg az olvasó. 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Mitől más ez az író mint akármelyik szerzőtársa, aki a napi életbe ágyazódva, életeseményekre reagálva, sorban egymás után írja a műveket? Attól, hogy nem ágyazódik sehová, nem igazodik a művészeti és irodalmi élet napi igényeihez, egyáltalán nem engedelmeskedik sem a publikációs intézmények előírásainak, sem az olvasóközönség elvárásainak évtizedek óta. Siker helyett problémák megoldása érdekli. Abban is különbözik, hogy bármihez hozzányúl, folyton a kimerítő megismerés, az ismerethatár elérése izgatja. Tízesztendőkig kutatja, hogy létünk legnehezebb kérdéseire a történelem legbölcsebbjei az ókortól máig miféle válaszokat adtak, melyek az ember jelenleg végső ismeretei, s  erről az alapról elindulva ír szépirodalmi műveket, rendez mozifilmeket, szerez operákat. Ugyanakkor bekóborolja a földgolyót, diplomaták társaságától a hajléktalanok köréig a legváltozatosabb csoportokból származó útitársakkal, ám szinte mindenütt amerre jár melósként is megpróbálja a világot minél mélyebb alulnézetből megtapasztalni. Sorolhatnánk még az ismerethatárokhoz való vonzódás példáit, egyebek mellett nincs olyan szépirodalmi műve, elemzéskötete, útleirása, játékfilmje, operája, zeneműve, amelyet útjára engedne addig, amíg az adott problémakörnek a világon első számú szakértői alaposan át nem nézték a munkáját. És emellett még abban is eltér sokaktól, hogy a műalkotásokban előkerülő problémákat megoldani próbálja a mindennapi életben is, általa indított szervezetek, csoportok, mozgalmak révén. Ám a művek meghosszabbitásának szánt intézmények mellett már semmilyen más csoportosulásban nem vesz részt, a napi nyilvánosságot elkerüli, egyedül a művei révén engedi magát megszólalni. Mi a gerince ennek a szerteágazó munkásságnak a művekből észlelhetően? Szembenézés létünk legkínosabb kérdéseivel, s annak számtalan parányi szociális vonzatával. Időnek, halálnak, testi kényszereknek kiszolgáltatott élőlények vagyunk. Mindezen tényezők humanizálhatatlanok (emberi uralom alá nem vonhatók) sorsunk emiatt abszurd számos gondolkodó szerint. Világmindenségnek, létegésznek, és lényünknek a humanizálását, emberi érdekek uralma alá szorítását, s ennek esélyeit elemzi az író első gyűjteményes műve centrumában, szomorú végeredményekkel (Arpeggio). A létegésznek és lényének  humanizálásához elégtelen erejű, abszurd sorsú ember mindenestől való átalakulása, abszurd sorstól mentes, egészen újszerű élőlénnyé való átformálódása ősi problémakörét vizsgálja a szerző a második gyűjteményes műve centrumában, szintén az esélytelenség végeredményével (Mikrokozmosz).Természettudományos tanulmánykötete (Makrokozmosz) középponti dolgozataiban fölfokozódik a kietlen létélmény, az abszurd sors megmaradása mellett innen immár az egész élő és élettelen világ elhibázott működésének, az élettelen anyag, növény, állat, ember elrontottságának sejtelme világlik elő. A kiutakat fürkészi, a megoldatlanul maradt abszurd sorsból is, az elrontottság sejtelméből is a negyedik gyűjteményes mű (Decrescendo). Esélyvizsgálat található a középpontjában, lehetőségek fölmérése hogy a természettörvényektől többnyire különböző és főképpen az ember által megalkotott szabályok szerint működhessen az élettelen világ is, az élővilág is, sőt maga az ember is -  akár a világegyetemen belüli, de a világegyetemtől elfüggetlenített színtereken. Igen szigorú esélyellenőrzés, számba vehető cselekvési irányok gondos elemzése olvasható itt: ám a mi elméleti összegezésünknél messze életszagúbb művekben - ebben a gyűjteményben ugyanis  azóta  már megvalósult  mozifilmek, színpadi  alkotások  alapanyagai  szerepelnek,  például  ez  a vérbő, vidám,  rövid, összegező mű. Team of zoltandemmeworks.net.